Algemene voorwaarden CL Web

Download hier de Nederland ICT Voorwaarden 2014.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN CL WEB B.V.
ARTIKEL 1:
Op de dienstverlening van CL Web B.V., zijn de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 30174840.
ARTIKEL 2:
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden als in artikel 1 genoemd, hanteert CL Web B.V. de hierna in dit document opgesomde Algemene Voorwaarden, waarbij geldt dat de hierna genoemde Algemene Voorwaarden, in het geval van strijdigheid met de in artikel 1 genoemde Algemene Voorwaarden, te allen tijde prevaleren.
ARTIKEL 3:
Voor door CL Web B.V. gestuurde facturen geldt een betaaltermijn van 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf factuurdatum. De ontvanger van de factuur is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd zijn of haar betalingsverplichting(en) op te schorten of te verrekenen.
ARTIKEL 4:
In het geval van faillissement, (aanvraag tot) surseance van betaling, of toepassing van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van of door de klant, dan wel in het geval dat CL Web B.V. het redelijke vermoeden heeft dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting(en) kan of zal kunnen voldoen, heeft CL Web B.V. het recht alle verschuldigde en nog verschuldigde bedragen direct in rekening te brengen, waarbij het recht van CL Web B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen onverminderd en onverkort in stand blijft.
ARTIKEL 5:
Tenzij uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk anders overeengekomen is klant verantwoordelijk voor het onderhoud van het door CL Web B.V. geleverde product vanaf het moment dat oplevering van het product door CL Web B.V. heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL 6:
Het niet of niet naar behoren functioneren van het product, als gevolg van geen, gebrekkig, of onkundig onderhoud dan wel als gevolg van verkeerd of onkundig gebruik door of namens de klant, komt voor rekening en risico van de klant en tast op geen enkele wijze de betalingsverplichting(en) van klant jegens CL Web B.V. aan.
ARTIKEL 7A: In alle gevallen waarin CL Web B.V. dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht, heeft hij of
zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, dan wel zich door derden
te laten bijstaan.
ARTIKEL 7B: De klant dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan CL Web B.V. aangeeft,
in schriftelijke vorm of op andere wijze, dat deze noodzakelijk zijn voor het naar behoren uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden, deugdelijk, volledig en tijdig aan CL Web B.V. worden
verstrekt. Indien voormelde gegevens niet, niet deugdelijk, niet volledig, of niet tijdig door de klant
aan CL Web B.V. worden verstrekt, heeft CL Web.B.V. het recht de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
ARTIKEL 8 :
ARTIKEL 8.1 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van CL Web B.V. in
het kader van de dienstverlening richting de klant, kan de klant CL Web B.V. in gebreke stellen.
Ingebrekestelling van CL Web B.V. door klant geschiedt schriftelijk per aangetekend schrijven, waarbij
in de ingebrekestelling CL Web B.V. een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen.
ARTIKEL 8.2: De schade die CL Web B.V uit hoofde van niet, niet tijdige of niet juiste, of onvolledige
nakoming van de uit de dienstverlening richting klant voortvloeiende verplichtingen moet vergoeden,
kan, behalve in gevallen waarin dit wettelijk niet is toegestaan, nooit meer bedragen dan het bedrag
dat onder de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CL Web B.V. wordt uitbetaald.
ARTIKEL 9:
ARTIKEL 9.1: Op de dienstverlening van CL Web B.V. is Nederlands recht van toepassing. De
rechtbank in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van enige geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 9.2: CL Web B.V. kan in voorkomende gevallen besluiten tot (bindende arbitrage). Door het
ondertekenen van enige overeenkomst met CL Web B.V., verklaart klant zich tevens akkoord met
deze door CL Web B.V. eventueel te initiƫren (bindende) arbitrage. Hierbij dient aangetekend te
worden dat CL Web in voorkomende gevallen het exclusieve recht toekomt om de arbiter te
benoemen.

 

Vragen? Laat het ons weten!